HELP - Hlavní evidence léčby a prevence

V Katalogu lékařů a zdravotnických zařízení bylo dnes, 27.05.2024, aktualizováno 5 záznamů, včera 5 záznamů.

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení

Institut pro studium zdraví a životního stylu

Institut

CHARAKTERISTIKA

Zaměření činnosti (výtah ze stanov) Institutu pro studium zdraví a životního stylu.

§ 2

 

Poslání a cíle

 

1)    Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků o zdraví a zdravém životním stylu, usiluje o jejich využívání ve prospěch občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.

 

2)    Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, týkajících se zdraví a zdravého životního stylu a na šíření osvěty mezi občany v této oblasti.

 

3)    Podporuje a realizuje vědeckovýzkumnou činnost týkající se zdraví a životního stylu, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.

 

4)    Vytváří podmínky pro výměnu informací o zdraví a zdravém životním stylu a poskytuje poradenskou činnost v této oblasti.

 

 

 

§ 3

 

Formy činnosti

 

1)    Pořádá a organizuje vzdělávací akce (kongresy, symposia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia a další).

2)    Vykonává odbornou poradenskou, informační a expertizní činnost.

 

3)    Uskutečňuje vědeckou a výzkumnou činnost.

 

4)    Napomáhá při organizování  studijních pobytů i služebních cest  v rámci České republiky i v zahraničí.

 

5)    Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky v oblasti prosazování zdravého  životního stylu.

OBSAH OKNA 2. úroveň – INFORMACE

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI INSTITUTU PRO STUDIUM ZDRAVÍ

A ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2010

 

Ø  V desátém roce existence byla činnost Institutu zaměřena v souladu s § 2 Stanov na tyto základní cíle: rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků o zdraví a zdravém životním stylu, zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, týkajících se zdraví a zdravého životního stylu a na šíření osvěty mezi občany v této oblasti a podporu a realizaci vědeckovýzkumné činnosti, týkající se zdraví a životního stylu, napomáhání pro vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazování se o jejich uplatňování v praxi.

 

Ø  Institut kladl důraz na prevenci škodlivých jevů, poškozujících lidské zdraví. Za tímto účelem realizoval spolu se Státním zdravotním ústavem studii, zkoumal výskyt kouření v populaci České republiky a u lékařů ČR, analyzoval užívání vodní dýmky v populaci  a podílel se na řešení projektu „S pohybem každý den“. Pro potřeby Centra pro ochranu životního prostředí UK v Praze zjišťoval úroveň spotřeby biopotravin u obyvatel  ČR.

 

Ø  Ve spolupráci se Společností medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně  realizoval studii, zaměřenou na  některé otázky právní úpravy zdravotnictví v ČR.                        

 

Ø  Institut spolupracoval s 1. lékařskou fakultou UK v Praze na zpracování dat mezinárodního výzkumu, týkajícího se rizika injekčního užívání drog.

 

Ø  Členové Institutu realizovali osvětovou činnost a uskutečnili řadu přednášek pro střední a vyšší zdravotnické školy, týkajících se metodologie výzkumů zdraví a jejich výsledků. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem organizovali seminář na téma „S pohybem každý den“ a „Mysli na mne včas“, zaměřené na formování zdravého životního stylu populace ČR.

 

Ø  Osvětu šířil Institut i prostřednictvím publikační činnosti - vydáváním metodických materiálů a publikováním v odborných časopisech.

 

Inzerce

ZKUSTE PRÉMIOVÉ OMEGA-3 S VITAMÍNEM

(SRDCE, MOZEK, ZRAK)

> KLIKNĚTE ZDE

Zobrazit vše

Lékařské informační centrum INRES-SONES Institut Copyright © Lékařské informační centrum
Aforismus

Náplní práce neurologa je zkoumání, zda člověk, pošimrán na určitém místě, zacuká svalstvem docela jinde, kde by to nikdo, až na neurologa, nečekal. (M. Urban)